Home » 2015 » July

हाम्रो सामाजिक चरित्र

हाम्रो सामाजिक चरित्र समाचार मा आउने कुरा भन्दा त्यस समाचार प्रति समाजिक सन्जालमा आउने ट्टिप्पनी र प्रतिक्रिया ले प्रतिनिधित्व गर्दछ ! कुनैपनी घटनाको विभिन्न कोन हुने गर्दछ
Continue reading »