Home » Posts tagged "बिचार"

कुरो मान्सिक्ताको हो सोच्ने सैलिको हो!

मेरो एउटा मित्रलाई प्रश्न हुन्छ म :- बिहे गर्योउ ? मित्र  :- अ केटी सङौ गरे अब येस्तो उत्तरको जबाफ म के दिनु? मैले प्रश्न गर्नु अघिनै मित्रलाई मित्र तेस्रोलिङी हो भन्ने सन्का म मा छ भन्ने भान छ र तुरुन्त प्रतिक्रिया जनाउछ ! म येस्तो उत्तर को...
Continue reading »